Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj
Kategoria: O bibliotece

STATUT MIEJSKIEJ  I  GMINNEJ
BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W  KLUCZBORKU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zwana dalej ,,Biblioteką” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (U. z 2019 r. poz. 506).
 4. Postanowień niniejszego Statutu.

 § 2

 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Kluczbork, a terenem jej działania jest obszar gminy Kluczbork.
 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Kluczbork, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
 4. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.
 5. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 6. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Kluczborka.
 7. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu.
 8. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z wyjątkiem opłat za usługi określone
  w art. 14 ust. 2. ustawy o bibliotekach.
 9. Biblioteka używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym jej brzmieniu, adresem siedziby, numerami telefonów, numerem NIP i numerem Regon.
 10. Biblioteka może posługiwać się nazwą skróconą brzmiącą ,,MiGBP w Kluczborku”.

 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 § 3

 1. Celem Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej z zakresu kultury, edukacji i informacji z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów bibliotecznych, infrastruktury i kadry bibliotecznej.
 2. Do podstawowych zadań Bibliotek należy:

 

 III. ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ I JEJ ORGANIZACJA

 § 4

 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.
 2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za całokształt jej gospodarki finansowej oraz wykonuje czynności  z  zakresu  prawa  pracy  w  stosunku  do  pracowników Biblioteki.
 3. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Kluczborka w trybie
  i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Burmistrz Miasta Kluczborka wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

 

§ 5

 1. W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy, pracowników administracji i obsługi.
 2. W Bibliotece mogą być zatrudnieni w razie potrzeby specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.

 

§ 6

 1. Biblioteka prowadzi Wypożyczalnię dla Dorosłych, Czytelnię, Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz filie biblioteczne.
 2. Siedziba główna Biblioteki mieści się w Kluczborku przy ul. Miarki 2.
 3. Poza siedzibą główną dodatkowo funkcjonują filie Biblioteki:
 1. W zakresie działalności filii mieści się przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb czytelniczych
  i informacyjnych oraz organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności kulturalno-edukacyjnej.

 § 7

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 § 8

Zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa regulamin nadawany przez Dyrektora.

§ 9

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół, towarzystwa, kluby i inne organizacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 § 10

 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

 § 11

 1. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:
 1. Wysokość rocznej  dotacji  na  prowadzenie  działalności   Biblioteki  ustala Organizator.
 2. Sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez organ wykonawczy Organizatora.
 3. Dyrektor przedkłada Organizatorowi roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni rok do dnia 31 marca roku następnego w celu jego zatwierdzenia.

 § 12

 1. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu sfinansowania działań statutowych oraz pokrycia kosztów bieżącej działalności.
 2. Działalność gospodarcza o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją działań statutowych.

 § 13

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków rodzących skutki majątkowe uprawnieni są dwuosobowo Dyrektor i Główny Księgowy.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 14

Połączenia, podziału, likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator w trybie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 § 15

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.