Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w filiach bibliotecznych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Dostęp do sieci Internet na stanowiskach znajdujących się w Bibliotece służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych Czytelników.
 2. Warunkiem korzystania z komputerów oraz Internetu i usług dodatkowych jest posiadanie przez Czytelnika aktualnej karty bibliotecznej, a jeżeli jej nie posiada powinien wypełnić kartę zapisu.
 3. Osoba zamierzająca korzystać ze stanowiska komputerowego, zwana dalej „Użytkownikiem”, jest zobowiązana wpisać się czytelnie do rejestru odwiedzin.

 

II. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

§ 2

 1. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy Filii Bibliotecznej. Pracę na komputerze należy zakończyć na 0,5 godziny przed zamknięciem Filii Bibliotecznej.
 2. Użytkownik powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu obsługi sytemu operacyjnego oraz umiejętności korzystania z przeglądarki internetowej.
 3. Indywidualna sesja może trwać 1 godzinę i może zostać przedłużona, jeśli nie będzie innych Użytkowników, oczekujących na skorzystanie z komputera. Bibliotekarze w uzasadnionych przypadkach, mogą wyznaczyć ograniczenia czasowe, dotyczące korzystania ze sprzętu komputerowego.
 4. Użytkownik ma prawo do zapisywania danych na nośnikach elektronicznych, wykonywania wydruków lub skanowania potrzebnych dokumentów. Za wydruki lub skanowanie Biblioteka pobiera opłaty ustalone w Cenniku opłat i usług świadczonych w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku
 5. Kończąc sesję, Użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane.
 6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Użytkownika na dyskach twardych komputerów.
 7. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez słuchawki.
 8. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

§ 3

 1. Bibliotekarze, w razie potrzeby, udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji oraz przy korzystaniu z programów użytkowych.
 2. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze.
 3. Osoby korzystające w Czytelni z własnego przenośnego komputera mogą, po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem, podłączyć się do źródła energii w celu doładowania urządzenia (maksymalnie przez 1 godzinę).

§ 4

 1. Użytkownikowi zabrania się:
  • działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
  • instalowania oprogramowania i/lub wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
  • wykorzystywania Internetu do przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,
  • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń, stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
  • spożywania posiłków i picia napojów przy komputerze.
 2. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.

 

III. Przepisy końcowe

§ 5

 1. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.
 2. Traci moc Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego Filii Bibliotecznych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku z dnia 05.03.2014 roku.

 

Kluczbork, dnia 28 październikaa 2019 roku.