Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2022 Dyrektora Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kluczborku z dnia 14 października 2022r.

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku wraz z filiami jest placówką ogólnie dostępną, świadczącą usługi bezpłatnie z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 Ustawy o bibliotekach.
 2. Ilekroć w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług mowa jest o:

• Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, obowiązujący w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku,
• Bibliotece – należy przez to rozumieć Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczborku,
• Użytkowniku – należy przez to rozumieć Czytelnika i inną osobę korzystającą z usług Biblioteki,
• Czytelniku – należy przez to rozumieć osobę, której wydano kartę biblioteczną,
• zbiorach – należy przez to rozumieć zbiory biblioteczne, tj. książki; czasopisma; audiobooki, filmy, nagrania muzyczne na nośnikach CD lub DVD; płyty gramofonowe,
• księgozbiorze podręcznym – zbiór materiałów bibliotecznych, z których można korzystać wyłącznie na miejscu.

§ 2

 1. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  - okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, podać adres zamieszkania i PESEL,
  - zapoznać się z Regulaminem,
  - na karcie zapisu zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 2. Po dopełnieniu formalności określonych w ust. 1 i uiszczeniu zryczałtowanej opłaty tytułem usług informacyjnych określonej w „Cenniku opłat i usług świadczonych w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku”, Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną ważną przez rok. Po upływie terminu ważności, odnowienie jej ważności następuje po uiszczeniu kolejnej opłaty.
 3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość, wypełnić kartę zapisu i po zapoznaniu się z Regulaminem podpisać ją.
 4. Młodzież do 16 roku życia zapisywana jest na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Podpisując zobowiązanie Czytelnik potwierdza tym samym swoje miejsce zamieszkania.
 6. Potwierdzeniem zapisu do Biblioteki jest karta biblioteczna, o której mowa w ust. 2.
 7. Czytelnik ma obowiązek okazywać kartę biblioteczną podczas każdej wizyty w Bibliotece.
 8. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować, a fakt jej zgubienia lub kradzieży należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
 9. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych uwzględnionych na karcie zapisu.
 10. Konto Czytelnika nieaktywnego przez 3 lata zostaje usunięte z bazy czytelników (pod warunkiem zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz braku zobowiązań wobec Biblioteki).

§ 3

Zasady korzystania z Internetu i stanowisk komputerowych określa:
• Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych oraz z bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu (sieci hotspot) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku – siedziba główna Biblioteki (Kluczbork, ul. Miarki 2),
• Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku – filie biblioteczne.

§ 4

 1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 2. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy Biblioteki mają prawo prosić o interwencję odpowiednie służby mundurowe. 
 3. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki do czasu przybycia odpowiednich służb.
 4. Czytelnik niestosujący się do niniejszego Regulaminu lub zachowujący się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami (w szczególności będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujący się agresywnie lub bez poszanowania potrzeb innych Czytelników) może być pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

II. Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz

§ 5

 1. Wypożyczyć można jednorazowo:

• 5 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni,
• 3 książki mówione (audiobooki) na okres nie dłuższy niż 30 dni,
• 2 filmy na okres nie dłuższy niż 14 dni,
• 3 nagrania muzyczne CD / DVD / płyty gramofonowe na okres nie dłuższy niż 30 dni,
• 5 numerów czasopism (z wyjątkiem numerów bieżących) na okres nie dłuższy niż 30 dni. 

       2. Termin zwrotu zbiorów można prolongować przed upływem terminu zwrotu maksymalnie 2 razy, pod warunkiem, że nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.

       3. Biblioteka może skrócić termin zwrotu zbiorów, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

       4. Czytelnik może dokonać rezerwacji zbiorów aktualnie wypożyczonych.

       5. Zarezerwowane zbiory Czytelnik powinien odebrać najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu zrealizowania rezerwacji. Po tym czasie zostaną one udostępnione kolejnemu oczekującemu.

§ 6

 1. Zbiory Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone pozycje.
 2. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i innych źródeł.

§ 7

 1. Wypożyczalnia i Czytelnia świadczy na terenie miasta Kluczborka usługę „Książka na Telefon”, polegającą na bezpłatnym dostarczaniu zbiorów bibliotecznych do domu. 
 2. Do korzystania z usługi, o której mowa w ust. 1 uprawnione są osoby starsze, chore, niepełnosprawne ruchowo, mające problemy z przemieszczaniem się. 
 3. Zamówienia zbiorów należy składać telefonicznie pod numerem: 77 418 26 12, 77 418 20 34.

III. Zasady i warunki korzystania ze zbiorów na miejscu

§ 8

 1. W Bibliotece można korzystać z księgozbioru podręcznego, z czasopism bieżących, archiwalnych oraz dokumentów życia społecznego (DŻS). 
 2. Czytelnik / Użytkownik ma obowiązek czytelnie wpisać się do rejestru odwiedzin. 
 3. Książki oraz czasopisma, znajdujące się w magazynie siedziby głównej Biblioteki w Kluczborku przy ul. Miarki 2, Czytelnik zamawia u bibliotekarza. 
 4. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby, których stan higieny osobistej lub zachowanie utrudniają obecnym w niej Czytelnikom korzystanie ze zbiorów. Osoby takie, po wezwaniu bibliotekarza, zobowiązane są opuścić Bibliotekę.

§ 9

Czytelnik / Użytkownik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek i zestawień literatury na interesujący go temat.

§ 10

 1. Materiały biblioteczne można kopiować po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza. 
 2. Kopiowanie materiałów jest dozwolone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o prawie autorskim i wyłącznie na użytek prywatny. 
 3. Bibliotekarz ma prawo nie wyrazić zgody na kopiowanie ze względu na stan zachowania dokumentu.
 4. Za usługi kserograficzne będą pobierane opłaty w wysokości określonej w „Cenniku opłat i usług świadczonych w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku”.

§ 11

 1. Książki z księgozbioru podręcznego można wypożyczać do domu na zasadzie wypożyczenia krótkoterminowego. 
 2. Za wypożyczanie materiałów bibliotecznych, o których mowa w ust. 1, bibliotekarz pobiera kaucję, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o bibliotekach.
 3. Wysokość kaucji, o której mowa w ust. 2, określona jest w „Cenniku opłat i usług świadczonych w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku”. 
 4. Wartość pobieranej kaucji odnotowywana jest w „Księdze pobieranych kaucji w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej”.
 5. Nieodebrana kaucja przejmowana jest przez Bibliotekę po upływie 1 roku od chwili, gdy Czytelnik zaprzestał korzystania z dowolnej agendy lub filii bibliotecznej.

IV. Poszanowanie zbiorów

§ 12

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. 
 2. Wypożyczone zbiory audiowizualne Czytelnik powinien odtwarzać na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu, w pełni respektując prawa autorskie.
 3. Zbiory zagubione, zniszczone lub uszkodzone Czytelnik powinien odkupić lub za nie zapłacić. Wysokość odszkodowania ustala pracownik Biblioteki na podstawie aktualnej wartości danej pozycji.
 4. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.
 5. Na sumy wpłacane tytułem odszkodowania Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 6. Kopiowanie zbiorów audiowizualnych na płytach CD i DVD jest zabronione.


V. Przetrzymywanie zbiorów
 

§ 13

 1. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie bez uprzedniego wezwania Biblioteki. 
 2. Za przetrzymywanie zbiorów ponad ustalony termin Biblioteka pobiera opłaty ustalone w „Cenniku opłat i usług świadczonych w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku”.
 3. Na sumy wpłacone z tytułu opłat wskazanych w ust. 2 bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
 4. Jeżeli Czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie określonych niniejszym Regulaminem, Biblioteka ma prawo zablokować konto Czytelnika we wszystkich agendach i filiach Biblioteki do czasu uregulowania zobowiązań wobec niej.
 5. Czytelnik, który nie rozliczył się z jedną agendą lub filią, nie może korzystać z innych agend i filii Biblioteki.
 6. Czytelnik mający nierozliczone zobowiązania wobec Biblioteki nie może być poręczycielem osoby małoletniej.

VI. Wypożyczenia międzybiblioteczne

§ 14

 1. Wypożyczalnia i Czytelnia świadczy usługę wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Książki lub czasopisma, których nie ma w zbiorach Biblioteki mogą być sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych na zlecenie Czytelnika. Ze sprowadzonych materiałów korzystać można tylko na miejscu.
 3. Czytelnik ponosi koszty związane ze sprowadzeniem materiałów z innej biblioteki.
 4. Koszty, o których mowa w ust. 3 określone są w „Cenniku opłat i usług świadczonych w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku”.


VII. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku, ul. Miarki 2 informuje, że:

§ 15

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Miarki 2, 46-200 Kluczbork.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku można skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej: adres Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, 46 – 200 Kluczbork, ul. Miarki 2 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych, poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 77 418 26 12, 77 418 20 34.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są w celach:
  - udostępniania, odzyskiwania, windykacji zbiorów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych lub ich zniszczenia,
  - świadczenia usług informacyjnych, kulturalnych i oświatowych,
  - statystycznych,
  - ochrony sprzętu komputerowego przed użyciem niezgodnie z regulaminem,
  - ochrony mienia publicznego (monitoring wizyjny).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki.
 5. Pani/Pana dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, Ustawa z dnia 25 październikaa 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej.
 6. Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel. Dane te mogą być przekazywane jedynie na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie poza teren Polski (UE) Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Dane są używane wyłącznie do celów wymienionych ust. 3 i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, niepodlegania profilowaniu, bycia zapomnianym jeśli nie posiada Pani/Pan zobowiązań wobec Biblioteki oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 11. Usunięcie danych, tym samym zaprzestanie dalszego przetwarzania, powinno odbywać się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, uwzględniając potwierdzenie tożsamości tej osoby.
 12. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji, kiedy zezwalają na to przepisy prawa, na podstawie umów powierzenia firmie obsługującej system informatyczny lub osoba, której dane dotyczą wyraziła na to pisemną zgodę.
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania wynikających z odrębnych przepisów, w tym przepisów archiwalnych. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wtedy, gdy jest Pani/Pan dłużnikiem lub ciążą na Pani/Panu wobec Biblioteki zobowiązania innego rodzaju. Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 28 dni.
 14. Przy zapisie do Biblioteki dzieci do lat 16 do zbierania i przetwarzania danych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

VIII. Skargi i wnioski

§ 16
Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać Dyrektorowi Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku przy ul. Miarki 2.

IX. Przepisy końcowe

§ 17

 1. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na czas określony agendy lub filie Biblioteki lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 2. Zmiany w Regulaminie podawane są do ogólnej wiadomości przez ich umieszczanie na stronie internetowej Biblioteki oraz umieszczenie w widocznym miejscu w Bibliotece.
 3. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.


Kluczbork, dnia 14 października 2022 roku.